Belastingvoordeel voor duurzaam opgewekte energie

windturbines_belastingvoordeelIn het regeerakkoord is een verlaagd energiebelastingtarief voor duurzaam opgewekte energie aangekondigd.[1] In het Belastingplan 2014 wordt daar nu concreet uitvoering aan gegeven. De verlaging van het energiebelastingtarief heeft betrekking op kleinschalige, duurzame opwekking van energie waarvoor geen rijkssubsidie wordt ontvangen. Het verlaagde tarief is alleen bedoeld voor collectieve opwekking (door en) voor particuliere kleinverbruikers. Belangrijk is dat de energie in de nabijheid van de particuliere kleinverbruikers wordt geproduceerd. De energieverbruiker betaalt door de verlaging van het tarief minder energiebelasting op zijn energierekening. De coöperatie levert niet daadwerkelijk direct energie aan het lid van de coöperatie, maar aan een energiemaatschappij. Indien aan alle voorwaarden wordt voldaan bedraagt de verlaging van het energiebelastingtarief 7,5 eurocent per kWh.[2]

Energiebelasting

Iedereen betaalt energiebelasting via de energierekening. De hoogte van het belastingtarief voor elektriciteit is 11,65 eurocent per kWh (in 2013) bij een verbruik van minder dan 10.000 kWh in een jaar. De levering van elektriciteit is belast met 21% btw. Je betaalt dus niet alleen btw over de vergoeding voor de elektriciteit, maar ook btw over de energiebelasting van 11,65 eurocent. De energiebelasting inclusief btw bedraagt dus 14,10 eurocent per kWh. De prijs van enkeltarief grijze stroom is in 2013 gemiddeld 23 eurocent per kWh.[3] Je betaalt dus 7 eurocent voor de elektriciteit zelf, 11,65 eurocent voor de energiebelasting en 3,9 eurocent voor de btw. Naast de energiebelasting is er ook sprake van de zogenaamde ‘opslag duurzame energie’. Deze heffing is op 1 januari 2013 ingevoerd om de subsidieregeling SDE+ te financieren. Deze heffing verhoogt de elektriciteitsprijs per kWh met 0,13 eurocent (inclusief btw).[4] Alle bovenstaande tarieven geldt voor geleverde elektriciteit tot en met 10.000 kWh. Vanaf 10.000 kWh gelden weer andere tarieven.

Verlaagd energiebelastingtarief

De verlaging van de energiebelasting bedraagt dus inclusief btw 9,1 eurocent per kWh. Door deze regeling betaal je dan voor de energiebelasting slecht 5,1 eurocent per kWh. De verlaging geldt tot maximaal 10.000 kWh. Verder geldt dat de elektriciteit moet worden geleverd door de coöperatie aan een lid van die coöperatie.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor het verlaagde energiebelastingtarief[5]

 • de leden van de coöperatie zijn uitsluitend natuurlijke personen;
 • de elektriciteit wordt geleverd aan de woning van het lid van de coöperatie en wordt ook daadwerkelijk door hem bewoond;
 • de productie-installatie waarmee de elektriciteit wordt opgewekt dient juridisch en economisch eigendom te zijn van de coöperatie;
 • de productie-installatie wordt uitsluitend gebruikt voor de opwekking van elektriciteit door middel van hernieuwbare energiebronnen;
 • voor de opwekking van elektriciteit of voor de productie-installatie wordt van rijkswege niet een financiële tegemoetkoming of subsidie verstrekt;
 • de productie-installatie bevindt zich in hetzelfde postcodegebied als de woning. Een woning en productie-installatie bevinden zich in hetzelfde postcodegebied indien de postcodes dezelfde vier cijfers hebben;

De vereniging van eigenaren

Niet alleen komt de coöperatie in aanmerking maar ook de vereniging van eigenaars (hierna: V.v.E.).[6] Daarbij in aanmerking nemend dat de elektriciteit geleverd dient te worden aan een lid van de vereniging van eigenaars. Het lid van de V.v.E. hoeft geen natuurlijke persoon te zijn. Dit hangt samen met het feit dat V.v.E’s, anders dan coöperaties, geen leden met een bepaalde rechtsvorm kan uitsluiten omdat appartementseigenaren van rechtswege lid zijn. Daarnaast geldt bij een V.v.E. een aanvullende voorwaarde: de productie-installatie moet zijn aangebracht op/aan het gebouw of de daarbij behorende grond, ter zake waarvan de V.v.E. is opgericht. Een huurder van een appartement in een V.v.E.-gebouw kan niet deelnemen via de V.v.E., omdat hij geen lid is van de V.v.E. en ook geen lid kan worden.

De voorwaarden nader bekeken

Als voorwaarde noemde ik: “de elektriciteit wordt geleverd aan de woning van het lid van de coöperatie en wordt ook daadwerkelijk door hem bewoond.” Meer specifiek staat in de wet dat de onroerende zaak waarvoor het verlaagde tarief wordt toegepast in hoofdzaak tot gebruik als woning dient. Dit betekent dat de onroerende zaak voor 70% of meer als woning dient te worden gebruikt. Als een woning dus ook voor ondernemingsactiviteiten wordt gebruikt, kan nog steeds aanspraak worden gemaakt op de regeling. Mits het gebruik van de onroerende zaak voor andere doeleinden dan bewoning minder is dan 30%. Je kunt hier bijvoorbeeld denken aan een ondernemer met een praktijk aan huis. De woning moet door het lid van de coöperatie zelf bewoond worden. Als de woning wordt verhuurd kan het verlaagde tarief niet worden toegepast. Een huurder kan wel aanspraak maken op de regeling, want de regeling vereist niet dat het lid van de coöperatie ook de eigenaar van de woning is.
De productie-installatie moet elektriciteit opwekken door middel van hernieuwbare energiebronnen. ‘Hernieuwbare energiebronnen’ is niet in de wet gedefinieerd. Zonne-energie is in ieder geval een hernieuwbare energiebron. In de Memorie van Toelichting bij het Belastingplan 2014 is genoemd dat bepaalde technieken bij algemene maatregel van bestuur van de regeling uitgesloten kunnen worden.[7]
Voor de opwekking van elektriciteit en de productie-installatie mag geen rijkssubsidie zijn verkregen. Tot financiële tegemoetkomingen van rijkswege behoren ook fiscale faciliteiten volgens de Memorie van toelichting.[8] Dit betekent dat provinciale- en gemeentelijke subsidies niet in de weg staan om gebruik te maken van deze regeling.

Zekerheid belastingkorting

Bram van Oijk (Groenlinks) heeft een amendement voorgesteld in de Tweede Kamer die vervolgens is aangenomen.[9] In het amendement is artikel 59c geïntroduceerd. Hierin staat dat indien de hoogte van de belastingkorting wordt verminderd of komt te vervallen, het oude tarief nog voor maximaal 10 jaren geldt vanaf het moment dat de coöperatie is aangewezen door de Belastingdienst. Dit biedt investeringszekerheid voor de leden van een coöperatie.

Belastingplicht coöperaties en V.v.E

Volgens de Memorie van toelichting zijn coöperaties die lokaal duurzaam energie opwekken en leveren aan een energiebedrijf belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en de btw. De V.v.E. is in ieder geval belastingplichtig voor de btw. De V.v.E. is pas belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting indien de V.v.E. een onderneming drijft en niet is vrijgesteld op grond van de Wet op de vennootschapsbelasting. In het concrete geval hangt dit dus af van feiten en omstandigheden.

Via een coöperatie of zelf doen?

Via een coöperatie duurzame elektriciteit opwekken heeft als voordeel dat je financiële slagkracht veel hoger is dan in je eentje. Mocht je als particulier je bij een bestaande coöperatie aansluiten, dan levert je dat relatief weinig administratief gedoe op. Echter, wie samen met andere particulieren gebruik wil maken van deze regeling vanaf nul, zal een coöperatie moeten oprichten, een contract moeten sluiten (en onderhouden) met een energiebedrijf, garanties van oorsprong moeten worden verstrekt door de coöperatie en relevante informatie moet jaarlijks worden verstrekt aan verschillende energiebedrijven waarvan de leden hun energie betrekken. Dit zijn de administratieve lasten, maar die kunnen over elk lid omgeslagen worden. Wat heeft het voor voordeel om toch bijvoorbeeld zelf zonnepanelen op je dak te zetten? Wanneer je zelf elektriciteit produceert en verbruikt wordt überhaupt geen energiebelasting geheven.[10]

Voetnoten

 1. Het kleinschalig, duurzaam opwekken van (zonne-)energie waarvoor geen rijkssubsidie wordt ontvangen, wordt fiscaal gestimuleerd door invoering van een verlaagd tarief in de eerste schijf van de energiebelasting op elektriciteit die afkomstig is van coöperaties van particuliere kleinverbruikers, aan deze verbruikers geleverd wordt en in hun nabijheid is opgewekt. Deze wordt lastenneutraal gefinancierd door een generieke verhoging van het reguliere tarief in de eerste schijf van de energiebelasting. uit Bruggen slaan, Regeerakkoord VVD – PvdA, 29 oktober 2012, pagina 9
 2. Artikel 59a lid 1 Wet belastingen op milieugrondslag
 3. http://www.milieucentraal.nl/themas/energie-besparen/energieprijzen
 4. Artikel 3 sub a Wet opslag duurzame energie
 5. Artikel 59a lid 2 Wet belastingen op milieugrondslag
 6. Artikel 59b Wet belastingen op milieugrondslag
 7. Memorie van Toelichting Belastingplan 2014 (Kamerstukken II 2013/2014 33 752 nr. 3), pagina 11
 8. Memorie van Toelichting Belastingplan 2014 (Kamerstukken II 2013/2014 33 752 nr. 3), pagina 69
 9. Amendement van het lid van Oijk (Kamerstukken II 2013/2014 33 752 nr. 23)
 10. Artikel 50 lid 5 onderdeel a Wet belastingen op milieugrondslag

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>