Buitenlandse kentekens en Motorrijtuigenbelasting (MRB)

Buitenlands kentekenDe Staatssecretaris voor Financiën heeft maatregelen aangekondigd om een eind te maken aan de situatie dat geen motorrijtuigenbelasting (MRB) wordt betaald voor auto’s met een buitenlands kenteken, die feitelijk ter beschikking staan aan een inwoner van Nederland. Over dit probleem heb ik eerder al bericht: Buitenlandse kentekens betalen geen belasting. De Staatssecretaris wil naar een situatie toe waarin alle auto-eigenaren die langere tijd in Nederland wonen en werken, in beginsel MRB en belasting op personenauto’s en motorrijwielen (BPM) betalen. Om dit te bereiken heeft hij verscherpte toezicht en veranderende wetgeving aangekondigd.

MRB-plicht buitenlandse kentekens

Onder huidige wetgeving kunnen ook houders van een voertuig met een buitenlands kenteken onder de motorrijtuigenbelasting verplichting vallen. Hoofdregel is dat MRB verschuldigd is door de houder van een motorrijtuig.[1] Onder het begrip motorrijtuig vallen niet alleen auto’s en motoren, maar alle voertuigen die (mede) door mechanische kracht worden voortbewogen (behalve bromfietsen en voertuigen voor op het spoor).[2] Als ik hierna ‘voertuig’ schrijf moet er ‘motorrijtuig’ onder worden verstaan.

Vrijstellingen en buitenlandse kentekens

Er zijn allerlei vrijstellingen in de Wet op de motorrijtuigenbelasting waardoor de houder van een voertuig geen MRB hoeft te betalen. De vrijstellingen die relevant zijn in de context van buitenlandse kentekens zal ik hieronder behandelen. Het zijn er vijf: werkzaam in het buitenland, eigen bedrijf in het buitenland, wederkerigheidsvrijstelling niet-ingezetenen, grensarbeiders en studenten.

Werkzaam in het buitenland

Deze vrijstelling wordt door de Belastingdienst de ‘werknemersvrijstelling’ genoemd. De vrijstelling geldt indien een voertuig is geregistreerd in het buitenland en door de buitenlandse werkgever ter beschikking gesteld is aan de in Nederland wonende werknemer.[3]
De voorwaarden die gelden zijn[4]:

 • alleen de werknemer of zijn inwonende gezinsleden maken in Nederland gebruik van het voertuig;
 • de werkgever moet schriftelijk hebben verklaard dat het voertuig door hem aan de werknemer ter beschikking is gesteld en voor meer dan 50% bestemd is voor de uitvoering van werkzaamheden buiten Nederland;
 • de werknemer heeft geen invloed op de beslissing in welk land het voertuig wordt geregistreerd.

Deze vrijstelling wordt alleen op verzoek verleend.[5] Het verzoek kan met het formulier “Vrijstelling bpm – aanvraag vrijstelling bpm werknemer” gedaan worden.

Eigen bedrijf in het buitenland

Deze vrijstelling wordt door de Belastingdienst de ‘werkgeversvrijstelling’ genoemd.  De vrijstelling wordt verleend indien het voertuig in het buitenland is geregistreerd en wordt gebruikt door een in Nederland wonende persoon die een bedrijf in het buitenland heeft.[6] Onder het hebben van een bedrijf wordt verstaan:

 • hoofd zijn van eenmansbedrijf, of;
 • lid zijn van een maatschap, of;
 • bestuurder, vennoot of aandeelhouder zijn van een onderneming, opgericht in de vorm van een vennootschap.

Verder gelden ook de volgende voorwaarden[7]:

 • alleen de werkgever of zijn inwonende gezinsleden maken gebruik van het voertuig;
 • het voertuig wordt voor minstens 50% zakelijk buiten Nederland gebruikt. Dit moet blijken uit een kilometerregistratie. Het zakelijk gebruik wordt per kalenderjaar bepaald. Het verkeer tussen de woonplaats en de in het buitenland gelegen arbeidsplaats wordt niet meegenomen;
 • de eigenaar/houder van het voertuig is zelf geen werknemer van de onderneming.

Ook deze vrijstelling wordt alleen op verzoek verleend.[8] Het verzoek kan met het formulier “Vrijstelling bpm – aanvraag vrijstelling bpm werkgever” ingediend worden.

Wederkerigheidsvrijstelling niet-ingezetenen

Voor een niet-ingezetene waarvan het voertuig in het buitenland is geregistreerd kent de wet een (wederkerigheids)vrijstelling van op dit moment maximaal één jaar.[9] Deze vrijstelling geldt alleen voor de inwoners van landen die zijn aangesloten bij het verdrag van Genève van 18 mei 1956. Aan het beginsel van wederkerigheid wordt voldaan indien het voertuig feitelijk ter beschikking staat aan personen die hun hoofdverblijf buiten Nederland hebben én:

 • het voertuig maximaal 12 maanden in Nederland wordt gebruikt en daarbij niet wordt gebruikt voor vervoer tegen betaling, of;
 • het motorrijtuig binnen een periode van twaalf maanden ten hoogste drie maanden in Nederland wordt gebruikt.[10]

De volgende landen zijn aangesloten bij dit verdrag: Albanië, Alderney, Australië, Aruba, Bosnië en Herzegovina, Britse Maagdeneilanden, Cambodja, Curaçao, Denemarken, Duitsland, Falklandeilanden, Finland, Frankrijk, Ghana, Gibraltar, Guernsey, Ierland, Jersey, Luxemburg, Malta, Man, Moldavië, Montenegro, Montserrat, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Servië, Sint Maarten, Slowakije, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Grensarbeiders

Door Europees Recht hebben grensarbeiders een onbeperkte vrijstelling. Om de vrijstelling toe te lichten zal ik een voorbeeld gebruiken. Als een personenvoertuig geregistreerd is in Duitsland, en de gebruiker van dat voertuig ook woont in Duitsland, dan geldt de vrijstelling voor motorrijtuigenbelasting in Nederland. De vrijstelling kent geen tijdsbeperking. Het gaat dan om de weg van zijn verblijfplaats in Duitsland naar zijn arbeidsplaats in Nederland en terug.[11]

Studenten

Op basis van dezelfde Europese Richtlijn geldt ook een vrijstelling  van de motorrijtuigenbelasting voor studenten.[12] Wanneer een student een personenvoertuig heeft geregistreerd in het land waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft en zijn voertuig gebruikt op het grondgebied waar hij studeert geldt de vrijstelling volledig in Nederland. Een voorbeeld ter verduidelijking: een student die woont in Duitsland waar hij tevens zijn auto heeft geregistreerd studeert in Nederland. Wanneer die student rondrijdt in Nederland dan doet hij dat met een Duits kenteken. Hij hoeft dan geen Nederlandse motorrijtuigenbelasting te betalen.

Kortstondig gebruik

Daarnaast wordt maximaal twee aangesloten weken per jaar vrijstelling verleend van BPM en MRB aan een ingezetene van Nederland, die gebruik maakt van de openbare weg met een buitenlands kenteken. Voorwaarde hierbij is dat het moet gaan om een personenauto, motor of bestelauto. Ook moet het voertuig in het buitenland zijn gehuurd, geleend of geleased. Om de vrijstelling te krijgen moet melding worden gedaan bij de Belastingdienst met het online formulier Vrijstelling voor bpm en mrb bij kortstondig gebruik. Als de vrijstelling niet van tevoren is aangevraagd, toetst de Belastingdienst op het moment van geconstateerd weggebruik of er recht bestond op de vrijstelling.

Problemen bij de heffing van MRB

Indien geen van de hiervoor genoemde vrijstellingen van toepassing is, is er sprake van verschuldigdheid van MRB. De controle hierop is echter niet eenvoudig door een tweetal oorzaken. De eerste oorzaak is dat buitenlandse kentekens niet worden geregistreerd in Nederland. Er is daardoor geen link te leggen tussen in Nederland woonachtige belastingplichtigen en het voertuig met buitenlands kenteken dat hen in Nederland feitelijk ter beschikking staat. De registratie van een voertuig met een Nederlands kenteken bij de Dienst Wegverkeer (RDW) is in beginsel verplicht voor iedere ingeschrevene in de GBA. De belastingplicht voor de motorrijtuigenbelasting begint dan op het moment van inschrijving van het kenteken in Nederland. De belastingplicht voor een auto met buitenlands kenteken begint op het moment dat met die auto gebruik wordt gemaakt van de openbare weg in Nederland. De tweede oorzaak van het probleem is dat wanneer wordt geconstateerd dat gebruik wordt gemaakt van een auto met buitenlands kenteken, de bestuurder kan beweren dat de auto van een ander is en slechts incidenteel wordt gebruikt. Handhaving is dan slechts mogelijk door intensieve controle of gegevensuitwisseling met land van herkomst.

Aangekondigde maatregelen met betrekking tot buitenlandse kentekens

Een persoon die in Nederland woont en die geen recht heeft op één van de bovenstaande vrijstellingen, dient zijn kenteken in te schrijven in het Nederlandse kentekenregister.[13] Zoals ik eerder al zei: hoofdregel is dat de houder van een motorrijtuig MRB is verschuldigd. Het niet naleven van de verplichting tot inschrijving in het kentekenregister is strafbaar gesteld met als sanctie die maximaal twee maanden hechtenis of maximaal een geldboete van € 7800 bedraagt.[14] Er zijn personen die zich niet inschrijven in de GBA of de Registratie niet-ingezetenen (RNI) die feitelijk wel in Nederland wonen. Op het moment van staandehouding door de politie is niet altijd duidelijk of de persoon die in de auto zit in Nederland woont en/of een vrijstelling van toepassing is. Zoals eerder gesteld: de woonplaats in Nederland is een van de eisen om te kunnen heffen (als geen sprake is van een vrijstelling). Daardoor is direct een naheffing opleggen niet mogelijk. Er is vaak nader onderzoek nodig om te bepalen of de bestuurder in Nederland woont. Dit heeft ertoe geleidt dat Weekers een woonplaatsvermoeden in de Wet op de motorrijtuigenbelasting (Wet MRB) wil introduceren volgens een recent Kamerstuk. Dit woonplaatsvermoeden houdt in dat een natuurlijk persoon geacht wordt voor de Wet MRB ingezetene van Nederland te zijn indien hij is ingeschreven in de GBA of zich had moeten inschrijven in de GBA. Hierdoor wordt het woonplaatsbegrip aangescherpt zodat eerder belastingplicht voor de wet ontstaat. Ook heeft de Staatssecretaris aangekondigd dat de Belastingdienst voortaan aan een ieder die zich voor het eerst inschrijft in de GBA of de RNI een informatiepakket en een meldingsformulier auto toe zal sturen. Indien de Belastingdienst geen reactie ontvangt wordt een adrescontrole uitgevoerd. Ook is er een bestaande groep arbeidsmigranten in Nederland die zich hebben ingeschreven in de GBA waarvan autogegevens ontbreken. Via verkeerscontroles, wijkacties en waarnemingen ter plaatse wordt een koppeling gelegd tussen de eventuele auto en de Nederlands ingezetene. Volgens de Staatssecretaris voor Financiën krijgt automatic numberplate recognication (ANPR) een belangrijke plaats bij toezicht (de bestaande capaciteit wordt uitgebreid). Ten slotte is er het voornemen om de huidige vrijstelling van één jaar (die voortvloeit uit het Verdrag van Genève van 18 mei 1956) te beperken tot zes maanden (met inachtneming van uitzonderingen). De beperking wordt geïmplementeerd door een wijziging van het Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994.

Voetnoten
 1. Artikel 6 en 7 Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994
 2. Artikel 2 sub a Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994
 3. Artikel 73-1-b Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994
 4. Artikel 25 Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994
 5. Artikel 27 lid 1 Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994
 6. Artikel 73-1-c Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994
 7. Artikel 26 Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994
 8. Artikel 27 lid 1 Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994
 9. Artikel 29 lid 1 Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994
 10. Artikel 29 lid 2 Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994
 11. Artikel 5-1-a van Richtlijn 83/182/EEG van de Raad betreffende de belastingvrijstellingen bij de tijdelijke invoer van bepaalde vervoermiddelen binnen de Gemeenschap
 12. Artikel 5-1-b van Richtlijn 83/182/EEG van de Raad betreffende de belastingvrijstellingen bij de tijdelijke invoer van bepaalde vervoermiddelen binnen de Gemeenschap
 13. Artikel 36 lid 1 Wegenverkeerswet 1994
 14. Strafbaarstelling in artikel 177 Wegenverkeerswet 1994

18 gedachten over “Buitenlandse kentekens en Motorrijtuigenbelasting (MRB)

 1. Rebecca

  Geachte,
  bestaat er ook geen vrijstelling voor mensen die in Nederland wonen, maar 90% in België rijdt (werk, familie, vrienden, …)
  Enkel de weg van de woonplaats in Nederland tot aan de grens met België wordt gebruikt in Nederland. En dit is in veel gevallen minder dan 1km.
  Alvast bedankt voor de info.
  mvg
  Rebecca

  Reageren
  1. Orhan Tuzla Bericht auteur

   Beste Rebecca,

   Nee. Wel bestaat er een vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor grensarbeiders in Nederland met een buitenlands kenteken. Zie het stukje onder het kopje ‘Grensarbeiders’.

   Reageren
 2. Hgroen

  “Buitenlandse kentekens en Motorrijtuigenbelasting (MRB)”

  Hoe zit dit als een echtgenote een andere Europese nationaliteit heeft en in het buitenland is in geschreven en af en toe naar Nederland toekomt ?

  Mvg Hgroen

  Reageren
  1. Orhan Tuzla Bericht auteur

   Beste H. Groen,

   Als je echtgenote niet in Nederland woont zal ze in beginsel geen motorrijtuigenbelasting hoeven te betalen.

   Reageren
 3. Didi

  Hallo, hoe zit het met studenten die ingeschreven staan in DL en in NL op kamers zitten en een auto hebben met Duitse kenteken. Moeten zij ook Nederlandse wegenbelasting betalen?

  Reageren
  1. Orhan Tuzla Bericht auteur

   Beste Didi,

   Het antwoord staat onder de paragraaf Student. “Wanneer een student een personenvoertuig heeft geregistreerd in het land waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft en zijn voertuig gebruikt op het grondgebied waar hij studeert geldt de vrijstelling volledig in Nederland.” Als je in Nederland studeer, je gewone verblijfplaats is Duitsland en je hebt een auto met Duitse kenteken, dan hoef je géén Nederlandse wegenbelasting te betalen.

   Reageren
 4. Michael

  Geachte,
  wonend in Nederland werk ik als muzielerar frelance in mijn eigen praktijkruimtes in Duitsland en betaal ook inkomstenbelasting in Duitsland. Rond 80% kilometers rij ik in Duitsland. Hoe ziet het in dit geval uit met een vrijstelling van rijtuigenbelasting en bpm. Het voertuig wordt aangemeld op het adres van mijn paktijk in Duitsland.

  Bij voorbaat hartelijk dank voor Uw reactie.
  Mvg. Michael

  Reageren
  1. Orhan Tuzla Bericht auteur

   Beste Michael,

   Het klinkt alsof je voldoet aan de voorwaarden voor de werkgeversvrijstelling. Je hoeft in dat geval geen BPM of MRB te betalen in Nederland.
   Zie en .

   Reageren
 5. Bentschap Knook.W.M

  Ik heb een vraag betreffend werken op Sint Maarten,
  Ons bedrijf heeft een werk aangenomen op Sint Maarten en we willen een bedrijfs bus meenemen wat moeten wij hiervoor regelen de tijds duur van het werk is ongeveer 5 maanden.
  Moet de bus worden uitgeschreven en ter plaatse weer worden aangemeld.

  Reageren
 6. Bente

  We hebben een aantal jaren gewoond in Frankrijk, maar wonen nu in Noord-Amerika. Onze auto willen we graag houden en wanneer we in Nederland zijn graag gebruiken. Alleen we kunnen de auto niet op onze naam krijgen omdat we niet in Nederland wonen en dus ook niet verzekeren. Omdat we ook niet meer in Frankrijk wonen, kunnen we de auto ook daar niet meer verzekeren. Is er een oplossing op onze auto op onze naam te schrijven?

  Reageren
 7. lotte

  Beste meneer/mevrouw,
  ik heb een vraag die op Didis eerdergestelde vraag lijkt, ik sta zowel in nederland als in duitsland ingeschreven en heb een auto met duits kenteken. Ik studeer in Nederland. Nu vind ik op deze site :”Op basis van dezelfde Europese Richtlijn geldt ook een vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting voor studenten.[12] Wanneer een student een personenvoertuig heeft geregistreerd in het land waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft en zijn voertuig gebruikt op het grondgebied waar hij studeert geldt de vrijstelling volledig in Nederland. Een voorbeeld ter verduidelijking: een student die woont in Duitsland waar hij tevens zijn auto heeft geregistreerd studeert in Nederland. Wanneer die student rondrijdt in Nederland dan doet hij dat met een Duits kenteken. Hij hoeft dan geen Nederlandse motorrijtuigenbelasting te betalen.” Wat bedoelen ze nu precies met verblijfplaats? Ik ben nederlandse maar woon nu sinds 13 jaar in Duitsland. In Nederland heb ik een kamer gehuurd om te studeren en sta dus daarom bij de gemeente ingeschreven. Ik kreeg nu een brief van de belastingsdienst of ik een auto bij me heb en wil invoeren en weet nu niet hoe ik hierop moet reageren. Ook heb ik in Duitsland een eenmanszaak. Zou de auto alleen in Duitsland gereden mogen worden of ook in Nederland? En wat is er als ik de auto van mijn moeder rijdt met duits kenteken? Mag dat wel in Nederland?

  Reageren
 8. Monden

  Beste,
  Ik heb een auto op buitenlands kenteken. ik ben Nederlandse EN Hongaars ingezetene.
  Ik heb een nederlands bedrijf met een vestiging in Hongarije. ik verblijf circa 8 maanden per jaar in het buitenland. Ik sta ingeschreven bij het GBA in Nederland maar ook in Hongarije waar ik een eigen huis bezit. mag ik in nederland rijden met deze auto zonder wegenbelasting te betalen?

  Reageren
 9. Hans

  Geachte,

  Stel ik ga werken bij een Duitse werkgever in Duitsland. Van maandag-vrijdag verblijf ik als het doorgaat in een appartement in de directe omgeving van mijn werk.

  Kan ik dan een auto op Duits kenteken registreren? En dus Duitse mkb betalen ipv Nederlandse?

  Groet,

  Hans

  Reageren
  1. Marcel

   Beste Hans,

   Ik zit in een zelfde situatie, Woon 5 dagen in de week in DLD (ook ingeschreven in DLD) en kom meeste weekenden naar NL (waar ik ook mijn woonadres heb).
   Weet je al iets mer over de mogelijkheden voor het rijden van een eigen Duitse auto met DLD kenteken?
   gr. Marcel

   Reageren
 10. Eelco

  Ik lees hier over registratie in het GBA maar hoe zit het met de buitenlanders welke hier geruime tijd verblijven maar niet in het GBA staan maar in het RNI? (Registratie Niet Ingezetenen) Veel buitenlanders (bv Polen) hebben hier lang genoeg gewerkt om een uitkering aan te vragen en te ontvangen maar staan dus NIET in het GBA maaar in het RNI.

  Met vr gr

  Eelco

  Reageren
 11. Tonny

  Hallo, ik ben een zzp’r en ik werk voor een buitenlands bedrijf met een contract voor 6 maanden. Ik heb een bestelwagen met buitenlands kenteken tot mijn beschikking gekregen (geen lease en geen prive) om mijn werkzaamheden mee uit te voeren. Kom ik in aanmerking voor vrijstelling van BPM en MRB?

  Alvast bedankt!
  Tonny

  Reageren
 12. Alexandru

  Beste,

  Ik ben een Roemeense student, Roemeens paspoort en studeer sinds kort in Maastricht en ben aldaar natuurlijk ingeschreven.
  Om de twee/drie maanden ben ik terug in Roemenie, waar ik oorspronkelijk vandaan kom.
  Ik heb een auto ter beschikking met Roemeens kenteken, welke ik huur van een dealer in Boekarest. Hij staat niet op mijn naam, maar de power of attorney is op mijn naam.

  Moet ik BPM of MRB belasting betalen?

  Dank voor uw antwoord.

  Groet,

  A

  Reageren
 13. Michelle

  Beste,

  Ik ben een Nederlandse student die voor een halfjaar in Duitsland stage gaat lopen.
  Graag zou ik in Duitsland een auto willen aanschaffen, maar na een half jaar ga ik terug naar Nederland.
  Moet ik de auto alsnog importen dan?

  Met vriendelijke groet,

  Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>