Belastingdienst beantwoordt vragen over zonnepanelen en btw

Op 20 juni 2013 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een belangrijke uitspraak gewezen (de zaak ‘Fuchs’) voor particulieren met zonnepanelen. Dit arrest bevestigt dat particulieren met zonnepanelen op hun dak onder bepaalde omstandigheden kwalificeren als ondernemer voor de btw. Hierover heb ik eerder een artikel geschreven. Op de website van de Belastingdienst is op 8 november een nieuwsbericht gepubliceerd over zonnepanelen en ondernemerschap voor de btw. De Belastingdienst geeft antwoord op veelgestelde vragen over de praktische uitwerking van het arrest van het Hof van Justitie.

Moment van aanschaf van zonnepanelen

De Staatssecretaris van Financiën gaf aan dat er geen recht op aftrek of btw-plicht met terugwerkende kracht ontstaat in antwoord op Kamervragen. Veel particulieren vragen zich af wat de praktische uitwerking van ‘geen terugwerkende kracht’ is. De Belastingdienst geeft aan wanneer je precies recht op aftrek hebt in relatie tot het moment van aanschaf van de zonnepanelen. Het volgende geldt uiteraard alleen ervan uitgaande dat je aan de overige voorwaarden voldoet. Er zijn drie situaties:

 • Ik heb mijn zonnepanelen laten aanbrengen vóór 1 april 2013;
  Volgens de Belastingdienst heb je geen recht op teruggaaf van BTW voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen als je je niet tijdig hebt gemeld bij de Belastingdienst. Je hebt je tijdig gemeld bij de Belastingdienst binnen een maand na afloop van het kwartaal waarin het recht op aftrek is ontstaan. Het recht op aftrek ontstaat op de datum van de factuur.
 • Ik heb mijn zonnepanelen op of na 1 april 2013 maar vóór 20 juni 2013 laten aanbrengen;
  Volgens de Belastingdienst heb je recht op teruggaaf van BTW voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen indien je je vóór 1 augustus 2013 als ondernemer hebt gemeld bij de Belastingdienst. Je moet bij de btw-aangifte over het tweede kalenderkwartaal BTW terugvragen.
 • Ik heb mijn zonnepanelen op of ná 20 juni 2013 laten aanbrengen maar ik heb mij nog niet gemeld bij de Belastingdienst.
  Volgens de Belastingdienst heb je recht op teruggaaf van BTW voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen, ook als je je op dit moment nog niet bij de Belastingdienst hebt gemeld als ondernemer. Je dient het teruggaaf verzoek uiterlijk vijf jaar na het jaar van aanschaf in te dienen.

Als je het bovenstaande leest komen bij mij een paar vragen naar boven. Hoe komt de Belastingdienst tot zijn standpunt? Klopt het wat de Belastingdienst zegt met betrekking tot de termijnen? Wat is de huidige wet- en regelgeving met betrekking tot btw teruggave verzoeken? In de volgende paragraaf zal ik deze vragen proberen te beantwoorden. Zoals we later zullen zien, klopt het naar mijn mening niet wat de Belastingdienst zegt als naar de jurisprudentie wordt gekeken.

Btw teruggave verzoeken

Btw wordt geheven van de ondernemer die de levering of dienst verricht.[1] De ondernemer kan de btw die aan hem in rekening is gebracht door andere ondernemers in beginsel in aftrek brengen op de btw die hij is verschuldigd.[2] Indien de voorbelasting meer bedraagt dan de verschuldigde belasting kan de ondernemer een ‘btw-teruggave verzoek’ indienen bij de Belastingdienst. De grondslag voor dit verzoek ligt in artikel 17 van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: Wet OB). “Ingeval de voor aftrek in aanmerking komende belasting meer bedraagt dan de in het tijdvak verschuldigd geworden belasting, wordt het verschil aan de ondernemer op zijn verzoek terugbetaald.” Deze bepaling vloeit voort uit artikel 183 van de Btw-richtlijn, welke luidt:  “Indien voor een bepaald belastingtijdvak het bedrag van de aftrek groter is dan dat van de verschuldigde BTW, kunnen de lidstaten hetzij het overschot doen overbrengen naar het volgende tijdvak, hetzij het overschot teruggeven overeenkomstig de door hen vastgestelde regeling.” Nederland kan dus zelf regelen hoe hij de btw-teruggave verzoeken wenst te regelen volgens de Btw-richtlijn. In artikel 17 van de Wet OB staat dat het verschil (voorbelasting minus verschuldigde belasting) aan de ondernemer op zijn verzoek wordt terugbetaald. Dit verzoek moet worden gedaan bij de aangifte over het tijdvak waarin het recht op teruggaaf is ontstaan, dus bij de normale periodieke aangifte moet het verzoek worden gedaan (zie artikel 31 lid 1 Wet OB).[3] De periodieke aangifte dient binnen een maand na het einde van het tijdvak gedaan te worden.[4] Het tijdvak voor de omzetbelasting is in beginsel het kalenderkwartaal.[5] Als ik bijvoorbeeld op 18 november 2013 zonnepanelen laat aanbrengen, dan is het tijdvak het 4e kwartaal van 2013. Dan moet ik uiterlijk vóór 1 februari 2014 mijn btw-teruggave verzoek doen. Wat ik hiervoor heb gezegd is de insteek van de Belastingdienst. Echter, artikel 31 lid 1 Wet OB is waarschijnlijk niet op particuliere zonnepaneeleigenaren van toepassing. Voor een uitleg zie hieronder een analyse van de uitspraak van de Rechtbank Leeuwarden van 29 maart 2010. Een te laat ingediend verzoek leidt tot niet-ontvankelijkheid, niettemin kan het verzoek ambtshalve behandeld worden door de Belastingdienst (artikel 65 Algemene wet inzake rijksbelastingen). Tegen de beslissing van de inspecteur is geen bezwaar of beroep mogelijk bij ambtshalve behandeling. Alleen zal de inspecteur in dit geval niet tot ambtshalve teruggaaf van belasting overgaan op grond van het Besluit ambtshalve verminderen of teruggeven.[6]

Verzoek om teruggaaf van omzetbelasting te laat ingediend

Rechtbank Leeuwarden, nr. 07/1932, 29 maart 2010

In deze zaak gaat het om een gemeente die gehandicaptenvervoer verzorgt. De gemeente besteed het vervoer contractueel uit aan een bedrijf. De Belastingdienst en de gemeente gingen ervan uit dat de gemeente niet belastingplichtig was in de zin van de Wet OB. In een gelijksoortige zaak heeft de Hoge Raad in een arrest van 25 november 2005 (nr. 38377) bepaald dat er wel sprake is van ondernemerschap voor de omzetbelasting. Naar aanleiding van dit arrest heeft de gemeente bij brief van 25 juli 2006 verzocht om teruggaaf van omzetbelasting (€ 278.847) over de periode van het eerste kwartaal van 2001 tot en met het tweede kwartaal van 2006. De Belastingdienst oordeelt bij beschikking van 2 augustus 2006 dat het verzoek van de gemeente voor de eerste twee kwartalen van 2006 wordt ingewilligd en voor het laatste kwartaal van 2005 wordt ambtshalve teruggaaf verleend. Voor de overige periodes wordt het verzoek niet gehonoreerd omdat het verzoek niet binnen een maand na afloop van de aangiftetijdvakken en daarmee niet binnen de wettelijke termijn is ingediend. De Belastingdienst verklaart voor de overige periodes de gemeente niet-ontvankelijk in haar verzoek. Ook wordt de gevraagde teruggaaf voor de overige periodes niet ambtshalve verleend. De Belastingdienst is van oordeel dat artikel 31 lid 1 Wet OB op de gemeente van toepassing is. De Rechtbank is een ander oordeel toegedaan. Artikel 31 van de Wet OB luidt als volgt:

Artikel 31
 1. Een verzoek om teruggaaf van belasting geschiedt bij de aangifte over het tijdvak waarin het recht op teruggaaf is ontstaan.
 2. In gevallen waarin geen aangifte op de voet van artikel 14 moet worden ingediend, geschiedt een verzoek om teruggaaf door het doen van aangifte.
 3. Indien een verzoek om teruggaaf als bedoeld in het tweede lid, wordt gedaan door een ondernemer die niet in Nederland woont of is gevestigd (…).
 4. Indien een verzoek om teruggaaf als bedoeld in het tweede lid, wordt ingediend door een ondernemer die niet in Nederland en niet in de Gemeenschap woont of is gevestigd (…).
 5. Indien een verzoek om teruggaaf als bedoeld in het tweede lid, wordt ingediend door een ander dan een ondernemer genoemd in het derde lid of vierde lid, dient het verzoek betrekking te hebben op belasting waarvoor het recht op teruggaaf is ontstaan in een kwartaal en moet het verzoek worden ingediend binnen drie maanden na afloop van dat kwartaal.

De Rechtbank stelt dat vaststaat dat de gemeente niet was uitgenodigd tot het doen van aangifte door de Belastingdienst, zodat er geen verplichting bestond aangifte te doen als bedoeld in artikel 8 de AWR. De gemeente was ook niet verplicht de Belastingdienst te verzoeken om een uitnodiging tot aangifte omdat geen omzetbelasting verschuldigd was in de overige periodes. Daardoor is de Rechtbank van mening dat niet artikel 31 lid 1 Wet OB van toepassing is, maar artikel 31 lid 2 en lid 5 van toepassing is op de gemeente. Desondanks is de gemeente voor de overige periodes alsnog te laat omdat niet binnen 3 maanden na verloop van de tijdvakken een verzoek tot teruggaaf van omzetbelasting is ingediend. De gemeente deed vervolgens een beroep op het zogenaamde Ecotrade arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 8 mei 2008 (C-95/07 en C-96/07). Volgens de gemeente was de drie maanden termijn in strijd met het doeltreffendheidsbeginsel. In het arrest Ecotrade heeft het Hof van Justitie bepaald dat een termijn tot teruggave van omzetbelasting niet minder gunstig mag zijn dan de termijnen die in vergelijkbare interne situaties van toepassing is (gelijkwaardigheidsbeginsel) en de uitoefening van door het unierecht verleende rechten in de praktijk niet uiterst moeilijk of onmogelijk mag zijn (doeltreffendheidsbeginsel). Het antwoord van de rechtbank hierop:

Aan genoemd arrest ontleent de rechtbank dat voorop gesteld moet worden dat
de belastingplichtige zijn recht op aftrek uitoefent in dezelfde periode als die waarin dat recht is ontstaan. Wanneer het recht niet is uitgeoefend in de periode waarin dat recht is ontstaan, kan door een lidstaat aan de mogelijkheid om alsnog een aftrek te verrichten, een vervaltermijn worden gekoppeld, immers een aftrekmogelijkheid zonder tijdsbeperking staat volgens het Hof van Justitie, haaks op het rechtszekerheidsbeginsel. Een vervaltermijn, die een onvoldoende voortvarende belastingplichtige die heeft nagelaten aanspraak te maken op zijn recht op aftrek van de voorbelasting, bestraft met het verval van het recht op aftrek, kan volgens het Hof van Justitie niet worden beschouwd als onverenigbaar met de bij de Zesde richtlijn ingevoerde regeling, mits deze vervaltermijn op dezelfde wijze geldt voor soortgelijke rechten in belastingzaken naar nationaal recht en naar gemeenschapsrecht (gelijkwaardigheidsbeginsel), en de uitoefening van het recht op aftrek bovendien in de praktijk niet onmogelijk of uiterst moeilijk maakt (doeltreffendheidsbeginsel). De rechtbank kan eiseres niet volgen in haar stelling dat de termijn in artikel 33,vierde lid, (huidig artikel 31 lid 5, red.) van de Wet OB strijdig zou zijn met dit doeltreffendheidsbeginsel. Doel en strekking van het doeltreffendheidsbeginsel is immers niet dat een belastingplichtige op basis van nieuwe jurisprudentie, zijn voorheen niet uitgeoefende rechten alsnog geldend kan maken. Er stond aan eiseres (de gemeente, red.) immers geen nationaal wettelijke bepaling in de weg om, ter zekerstelling van haar rechten, zelf een procedure te voeren zoals berecht in HR 25 november 2005, nr. 38 377, V-N 2005/58.22 of om in een eerder stadium om teruggaaf van omzetbelasting te verzoeken in afwachting van jurisprudentie van de Hoge Raad.

Volgens de rechtbank is een drie maanden termijn kortgezegd voldoende. De gemeente is naar de Hoge Raad gegaan. Maar de Hoge Raad verklaarde het ingestelde beroep ongegrond met verwijzing naar artikel 81 Wet RO (Hoge Raad, nr. 10/01890, 30 september 2011).

Hof Leeuwarden, nr. 09/00013, 11 mei 2010

Het Hof Leeuwarden heeft in deze zaak geoordeeld dat een termijn van een maand een verhindering vormt gebruik te kunnen maken van het recht op teruggaaf van omzetbelasting. Het Hof Leeuwaarden verwijst onder andere naar het arrest MyTravel van het Hof van Justitie (6 oktober 2005, zaak C-291/03). Het Hof Leeuwarden neemt de volgende citaat over: “Bij het ontbreken van een gemeenschapsregeling op het gebied van verzoeken tot belastingteruggaaf, is het een aangelegenheid van het interne recht van elke lidstaat om de voorwaarden vast te stellen waaronder deze verzoeken kunnen worden gedaan, waarbij deze voorwaarden het gelijkwaardigheids- en het doeltreffendheidsbeginsel moeten eerbiedigen, dat wil zeggen dat zij niet ongunstiger mogen zijn dan die welke
voor gelijksoortige vorderingen op basis van het nationale recht gelden, en dat zij evenmin van dien aard mogen zijn dat zij de uitoefening van de door het gemeenschapsrecht verleende rechten in de praktijk onmogelijk of uiterst moeilijk maken”. Naar het oordeel van het Hof is een verzoek om teruggaaf nog tijdig indien het verzoek voor afloop van de termijn waarbinnen bezwaar tegen de voldoening op aangifte mogelijk is, wordt gedaan. Hoe vertaalt zich dit naar de particuliere zonnepaneel eigenaren dit te laat een teruggaaf verzoek hebben ingediend? In dit geval is er juist geen voldoening op aangifte of voor bezwaar vatbare beschikking waardoor de termijn voor bezwaar niet aanvangt.[7] Particuliere zonnepaneeleigenaren die te laat zijn met hun verzoek hebben dus niet veel aan dit arrest.

Kloppen de termijnen van de Belastingdienst?

Volgens de antwoorden van de Belastingdienst heb je je tijdig bij de Belastingdienst gemeld indien je binnen een maand na afloop van het kwartaal waarin het recht op aftrek is ontstaan bij de Belastingdienst hebt gemeld. Dit geldt voor zonnepanelen die je vóór 20 juni 2013 hebt laten aanbrengen. Naar mijn mening is dit niet juist met inachtneming van de uitspraak van de rechtbank Leeuwarden van 29 maart 2010 (nr. 07/1932). De termijn voor particuliere zonnepaneeleigenaren is 3 maanden in dit geval (want geen belasting verschuldigd en indien niet uitgenodigd tot het doen van aangifte door de Belastingdienst). Wat als je als particulier te laat bent? Door de Belastingdienst dient je verzoek niet-ontvankelijk verklaard te worden maar ze kunnen het ambtshalve in behandeling nemen. Desondanks zal de Belastingdienst het niet ambtshalve in behandeling nemen door een beleidsbesluit van de Staatssecretaris (besluit ambtshalve verminderen of teruggeven). Tegen de niet-ontvankelijk verklaring kun je in bezwaar en beroep gaan. Tegen de ambtshalve behandeling is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Voetnoten

 1. Artikel 12 lid 1 Wet op de omzetbelasting 1968
 2. Artikel 2 Wet op de omzetbelasting 1968
 3. Artikel 31 lid 1 Wet op de omzetbelasting 1968, voor 1 januari 2010 artikel 33 lid 1 Wet op de omzetbelasting 1968
 4. Artikel 10 lid 2 en artikel 19 lid 1 Wet op de omzetbelasting
 5. Artikel 25 lid 1 Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
 6. Paragraaf 3 lid 1 sub b en paragraaf 5 lid 1 en 2 Besluit ambtshalve verminderen of teruggeven
 7. Artikel 22j Algemene wet inzake rijksbelastingen

37 gedachten over “Belastingdienst beantwoordt vragen over zonnepanelen en btw

 1. Rob van den Acker

  Hoi,
  Nu heb ik een vraag naar aanleiding van het geschreven artikel.
  Het staat hier voor mij wat onduidelijk geschreven ,maar ik heb dus mijn panelen in mei betaald.
  Is het nu zinvol om me zelf aan te melden als ondernemer om het btw bedrag toch proberen terug te krijgen.
  Met vriendelijke groet Rob

  Reageren
  1. Orhan Tuzla Bericht auteur

   Hallo Rob,

   Dankjewel voor je reactie. Kun je aangeven wat je onduidelijk vindt in het artikel? Dan kan ik het wellicht verbeteren. Als je je zonnepanelen in mei hebt betaald en je hebt je nog steeds niet aangemeld, dan ben je eigenlijk te laat. Het is altijd zinvol natuurlijk om je alsnog aan te melden. Niet geschoten is altijd mis. Laat me weten wat de reactie van de Belastingdienst is mocht je je aanmelden.

   Reageren
  2. Wyno Peeters

   Door ontwikkelingen in de rechtspraak is het nu mogelijk voor particulieren om de BTW van zonnepanelen met terugwerkende kracht terug te vragen vanaf 1-1-2012 (was 20-6-2013). Er geldt daarvoor een 5-jaarstermijn.
   Info: www.BTWterugvragenzonnepanelen.nl

   Reageren
 2. Nardy

  Hallo,

  Ik heb mijn panelen op 11 maart en op 2 april (3 extra) laten installeren en heb deze op 27-3 en 10-4 betaald. Ik heb de facturen pas een week na betaling ontvangen. Op 9 Augustus 2013 heb ik mij aangemeld als btw ondernemer. Op 9 Oktober heeft de belastingdienst mij geregistreed als belastingplichtig en heb ik aangifte gedaan. De belastingdienst heeft kopie-facturen opgevraagd. Als ik jouw verhaal lees, krijg ik de indruk dat ze mijn btw terugvordeing gaan afwijzen. Kun je mij adviseren?

  Alvast bedankt

  Mvg,

  Nardy

  Reageren
  1. Orhan Tuzla Bericht auteur

   Beste Nardy,

   Volgens huidige wet- en regelgeving heb je geen recht op aftrek van je betaalde btw op de aankoop en installatie van de zonnepanelen omdat de termijn waarbij je dat verzoek had moeten doen is verlopen. Dat heb je dus inderdaad goed gelezen. Als de Belastingdienst kopie-facturen heeft opgevraagd adviseer ik je die zeker ook te leveren aan de Belastingdienst. De Belastingdienst is gerechtigd om dat soort informatie op te vragen. Het niet voldoen aan informatieverzoeken kan vervelende consequenties hebben. Ik zou graag op de hoogte gebracht worden hoe ze op je aangifte hebben gereageerd!

   Reageren
 3. martijn

  Hi, op 17 april heb ik mijn panelen geplaatst, maar me niet voor 1 augustus gemeld. Nu ben heb ik wel een eenmanzaak op mijn naam staan (al jaren, maar geen inkomsten via de eenmanszaak) wat kan ik nou het beste doen?
  Dank je wel! Martijn

  Reageren
  1. Orhan Tuzla Bericht auteur

   Beste Martijn,

   Wat een leuke vraag. Dit is wel heel specifiek en ik zou dan ook meer informatie nodig hebben om antwoord te geven op je vraag.

   Reageren
   1. Toine

    In het verlengde van de orginele vraag:
    Ik heb in 2012 panelen laten plaatsen, geen BTW-nummer
    Mijn vrouw is BTW-plichtig sinds 2010 en geeft de panelen niet afgetrokken.
    Kunnen we ze met terugwerkende kracht verrekenen ?

    Reageren
    1. Orhan Tuzla Bericht auteur

     Beste Toine,

     Als je vrouw BTW-plichtig is sinds 2010 is het maar de vraag of het überhaupt handig is om te ‘kiezen’ voor btw-plicht i.v.m. de zonnepanelen.
     Maakt je vrouw nu al volledig gebruik van de kleine ondernemersregeling?

     Reageren
 4. Henk Remijn

  Goedendag,
  ik heb sinds eind mei zonnepanelen. de werkbon is gedateerd 17-6-2013 de factuur is echter gedateerd 26-9-2013. [door het vele werk wat de installateur had kreeg ik de rekening pas in september.]
  Is de factuurdatum bepalend voor teruggaaf BTW.
  m.vr.groet Henk

  Reageren
  1. Orhan Tuzla Bericht auteur

   Goedendag Henk,

   De Belastingdienst heeft antwoorden gegeven op veelgestelde vragen over zonnepanelen en btw. In dat document wordt in antwoord 6 de suggestie gewekt dat de factuurdatum van belang is.
   De factuurdatum bepaalt in welk tijdvak het recht op aftrek moet plaatsvinden. Dit valt op te maken uit een arrest van het Hof van Justitie, zaak C-152/02, (Terra Baubedarf).
   Het lijkt me dan ook dat de factuurdatum bepalend is voor je recht op aftrek.

   Met vriendelijke groet,

   Orhan

   Reageren
 5. Richard

  Moet je als particulier en geregistreerde als ‘ondernemer voor de BTW’ (enkel t.b.v. het exploiteren van zonnepanelen, geen overige ondernemersactiviteiten) ook inkomsten- en / of omzetbelasting betalen? En zo ja, over welk gedeelte: enkel over de economische waarde van eventueel meer opgewekte energie op jaarbasis, of over het totaal aan opgewekte energie? Welk percentage belasting moet je dan betalen? Mag je hierbij de afschrijving van je zonnepanelen en randapparatuur (inverter) aftrekken van de baten van de opgewekte energie?

  Ter indicatie: ik verwacht op jaarbasis globaal hetzelfde te genereren als mijn jaarlijkse verbruik, maar in de zomer wordt meer opgwekt dan verbruikt, en in de winter geldt het omgekeerde.

  Reageren
  1. Orhan Tuzla Bericht auteur

   Beste Richard,

   Als je btw-ondernemer bent betekent dit niet direct dat je ook ondernemer bent voor de inkomstenbelasting.
   Als je btw-ondernemer bent i.v.m. zonnepanelen aan huis zul je geen btw in rekening hoeven te brengen aan je energieleverancier indien je gebruik maakt van de forfait-regeling.
   Indien je geen gebruik maakt van de forfait-regeling, zul je 21% omzetbelasting in rekening moeten brengen aan je energieleverancier. Het is aan te raden om wel gebruik te maken van de forfait-regeling.

   Je stelde een vraag over de afschrijvingen. Je kunt afschrijven op zonnepanelen en dit als als kosten aftrekken van je opbrengsten, voor de inkomstenbelasting. Ik betwijfel echter of je voor de inkomstenbelasting ondernemer bent. Je zult dan echt een zonnepanelenpark moeten hebben. In een zaak in 2008 bepaalde het Gerechtshof Amsterdam dat de exploitatie van een windturbine dient te worden bestempeld als het drijven van een onderneming (voor de inkomstenbelasting). Het investeringsbedrag was echter wel € 545.560 (inclusief subsidies)!

   Indien je twijfelt over hoe het zit voor jouw specifieke situatie is het altijd raadzaam een belastingadviseur te raadplegen.

   Reageren
   1. Richard vd Akker

    Beste Orhan,

    Bedankt voor je bericht. Inmiddels heb ik ook van de belastingdienst een bevestiging dat de opbrengsten van zonnepanelen geen gevolgen hebben voor de op te geven inkomstenbelasting.

    Reageren
 6. Simon

  Goedendag,

  Ik ben benieuwd wat je van het volgende vindt.
  Naar mijn mening kom je niet aan art. 31 lid 2 of 5 toe. De verschuldigde btw over de geleverde energie (of het forfait) moet op grond van art 14 bij aangifte worden afgedragen (immers je bent btw-ondernemer of je dat nu leuk vindt of niet). Derhalve kun je verzoeken om een jaar aangifte 2013, omdat de meeste particulieren met zonnepanelen in aanmerking komen voor de kor. Door de jaaraangifte heb je mijn inziens tot 31 januari 2014 de tijd om ook de voor 1 april betaalde btw terug te vragen over de zonnepanelen.
  Daarnaast is het niet verlenen van de teruggaaf in strijd met de door het HvJ van belang geachte logica van het ingevoerde btw-stelsel.

  Reageren
  1. Orhan Tuzla Bericht auteur

   Beste Simon,

   De verschuldigde btw (of het forfait) hoeven de meeste zonnepaneleneigenaren op grond van de kleine ondernemersregeling (KOR) alsnog niet verschuldigd.
   Aan art. 14 kom je juist met zonnepanelen eigenaren niet toe omdat op grond van de KOR geen omzetbelasting hoeft te worden betaald.
   In principe is het tijdvak voor de omzetbelasting een kwartaal, de inspecteur kan echter (op verzoek) beslissen dat het tijdvak op een jaar wordt gesteld. Dit kan echter nadat je als ondernemer bent aangemeld.

   Nederland kan volgens de Btw-richtlijn voorwaarden stellen aan btw-teruggave verzoeken, bijvoorbeeld termijnen. Zolang de termijn voor een teruggaaf verzoek niet in strijd is met het doeltreffendheisbeginsel, zijn deze gang van zaken geoorloofd. Het HvJ hecht ook zeker waarde aan het rechtszekerheidbeginsel.

   Tot slot wil ik melden, indien je een factuur hebt van de aanschaf van zonnepanelen voor 1 april, heb je volgens de rechtspraak die ik heb in dit artikel heb behandeld in principe 3 maanden de tijd om je aan te melden als ondernemer. Volgens de hierboven genoemde rechtspraak is een drie-maanden termijn voldoende. De Hoge Raad heeft hierover geen prejudiciële vragen gesteld aan het EU HvJ.

   Reageren
 7. Miriam

  Hoi
  Ik heb dus ook zonnepanelen met factuurdatum 22 april 2013.Maar nu net pas een formulier aangifte
  omzetbelasting aangevraagd. Nu heb ik gelezen dat ik dit vóór 1 aug al had moeten regelen, toen wist ik nog nergens van . Ik heb pas later in de krant gelezen dat je btw kon terugvragen. Heeft het nog zin om iets in te dienen?
  Met vr gr Miriam

  Reageren
 8. Ralph Mul

  Beste Orhan,

  Moet je naast het inschrijven van de belastingdienst je onderneming ook inschrijven bij de Kvk?

  Groeten,

  Ralph

  Reageren
  1. Orhan Tuzla Bericht auteur

   Beste Ralph,

   Bedoel je met ‘je onderneming’ het feit dat je zonnepanelen exploiteert?
   Als je zonnepanelen op je dak hebt liggen boven je huis hoef je je niet in te schrijven bij de KvK.

   Met vriendelijke groet,

   Orhan Tuzla

   Reageren
 9. Henk

  Wie kan mij duidelijkheid verstrekken? Ik ben ZZP’er en tot op heden maak ik gebruik van de KOR regeling.
  Ik heb mijn zonnepanelen geplaatst in 2012. Ik heb dus geen recht op teruggave BTW.
  Ben ik nu verplicht om mijn installatie aan te melden bij de belastingdienst en netjes de BTW volgens de tabel (60 euro) per kwartaal op te geven?

  Reageren
  1. Orhan Tuzla Bericht auteur

   Beste Henk,

   Je kunt niet kiezen of je wél of geen ondernemer bent. Als je voldoet aan de voorwaarden ben je ook ondernemer voor de omzetbelasting als je zonnepanelen hebt.
   Alleen hoef je je niet aan te melden als ondernemer bij de Belastingdienst. Omdat de Belastingdienst op vraag 4 van “veelgestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren” het volgende heeft gezegd:

   U moet zich melden als ondernemer als u wilt verzoeken om teruggaaf van de BTW die drukt op de
   aanschaf en installatie van de zonnepanelen. Alleen voor zonnepaneeleigenaren geldt dat zij zich niet hoeven aan te melden als ondernemer
   zolang het saldo BTW-bedrag (te betalen BTW over uw omzet na aftrek van de voorbelasting (BTW)
   op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen) over een kalenderjaar € 1.345 of minder is.

   Aangezien jij geen BTW-teruggaaf verzoek wilt doen hoef je je dus niet aan te melden, ervan uitgaande dat je niet honderden zonnepanelen hebt staan.

   Is dit duidelijk?

   Reageren
   1. Henk

    Hoi,

    Ik heb dus de belastingdienst gebeld en die zeggen het volgende: “Aangezien uw al ondernemer bent ben u ook ondernemer voor het terugleveren van energie en dient u dit bij de KvK als extra activiteit onder te brengen en dient u de belastingdienst ook te informeren. Ook bent u verplicht om volgens de te tabel de BTW af te dragen ook al heeft u niet om teruggave van de BTW verzocht.”.
    Schijnbaar zit men met de handen in het haar om de tegenstrijdige berichtgevingen. Ik meld mijn systeem uiteraard niet aan en verschans mij achter te tegenstrijdige en onduidelijke regelgeving.
    Maar de ellende is nog niet afgelopen. In 2017 zijn de energiebedrijven niet meer verplicht, althans die kans zit er reëel in, dat het salderen geen verplichting is. Dan krijgen wij als “groene jongens” een feestelijk bedankje voor de investeringen en zal terug geleverde energie tegen een veel lager tarief. Het is dus noodzaak om de komende jaren alvast na te denken om energie op te slaan in accu’s om bijv. de avond en de nacht door te komen. Dergelijke systemen zijn volop in ontwikkeling maar zal wel weer betekenen een extra investering.
    Een andere mogelijkheid is om slim om te gaan met eigen energie. Bijv. door wasmachines, drogers, afwasmachines ed bij zon te laten draaien ipv in de avond.
    Zie:
    http://www.energiebusiness.nl/2013/11/12/saldering-na-2017-hoogst-onzeker/

    Dank aan het kabinet die de zonnepanelensector op deze manier om zeep helpt en particulieren ontmoedigt om te investeren in groene energie.

    Reageren
    1. Orhan Tuzla Bericht auteur

     Beste Henk,

     Goed dat je de BelastingTelefoon hebt gebeld. Heeft de BelastingTelefoon ook vermeld waarom je dit verplicht bent?
     De publicatie van de Belastingdienst is in dit geval tegenstrijdig met hetgeen de medewerker aan de BelastingTelefoon heeft gezegd. Het laatst is niet gezaghebbend als die
     zich niet baseert op een interne beleidsregel of iets dergelijks.

     Als je accu’s gaat gebruiken ben je überhaupt geen ‘ondernemer’ voor de BTW als je zonnepanelen hebt. Eén van de voorwaarden om met zonnepanelen
     als ondernemer aangemerkt te worden is het leveren van energie aan je energieleverancier (of andere derden).

     Reageren
 10. Guus Kramer

  Geachte Orhan Tuzla,
  op 11 april 2013 heb ik zonnepanelen laten plaatsen.
  Op 28 mei 2014 heb ik mij bij de belastingdienst aangemeld als startende ondernemer vanaf 1 april 2013. Daarbij heb ik verzocht om een aangiftetijdvak voor de BTW per jaar.
  Als reactie heb ik een aangifteformulier omzetbelasting toegezonden gekregen, maar het hierop vermelde aangiftetijdvak is: 20-06-2013 / 31-12-2013.
  Kan ik dit aangiftetijdvak zelf wijzigen naar 01-04/2013 / 31-12-2013, of moet ik een nieuw aangiftebiljet aanvragen met het juiste tijdvak?
  Hartelijk dank voor Uw reactie!
  Guus Kramer

  Reageren
  1. Orhan Tuzla Bericht auteur

   Beste Guus,

   U kunt het aangiftetijdvak niet zelf wijzigen. Waarom heeft u zich als ondernemer aangemeld?
   Volgens de Belastingdienst heeft u geen recht op teruggaaf van btw. Gelet op de antwoorden
   die de Belastingdienst gaf op veelgestelde vragen.

   Reageren
 11. Guus Kramer

  Beste Orhan,
  hartelijk dank voor je snelle reactie.
  Als antwoord op je vraag:
  Het is mij bekend dat de Belastingdienst stelt dat installatie na 1 april en voor 20 juni 2013 alleen mogelijk is bij registratie vóór 1 augustus 2013.
  Omdat ik jaaraangifte mag doen, loopt de aangiftetermijn van 1 januari tot en met 31 december 2013, dus zou de registratie als ondernemer ook in januari 2014 nog tijdig moeten zijn.
  Uiteraard geldt de startdatum van de onderneming als begindatum voor de aangifte.
  Ik constateer dan ook dat de Belastingdienst de startdatum van mijn onderneming veranderd heeft van de door mij opgegeven 1 april 2013 naar 20 juni 2013.
  Zoals je in je analyse al aangeeft is er discussie mogelijk over de termijnen die de Belastingdienst hanteert voor de registratie als ondernemer en het verzoek om teruggaaf. Ook vind ik bij het rondkijken in het web een aantal uitspreken van fiscale professionals die deze termijnen willen aanvechten.
  Vandaar mijn ondernemersregistratie: ook als er nu geen teruggave wordt verleend, maar er op een later tijdstip een uitspraak volgt die de termijnen in de “veelgestelde vragen” verruimt wil ik niet het risico lopen dat de Staatssecretaris opnieuw met het argument “geen terugwerkende kracht” vijf maanden na die uitspraak mij weer het nakijken geeft zoals in november 2013 met de eis dat ik mij vóór 1 augustus 2013 had moeten melden.
  Groeten,
  Guus

  Reageren
  1. Orhan Tuzla Bericht auteur

   Beste Guus,

   Het is gek dat de Belastingdienst de startdatum van uw onderneming heeft gesteld op 20 juni 2014.
   Uw startdatum dient te zijn 11 april 2013, aangezien u vanaf dat moment zonnepanelen bent gaan exploiteren.

   U stelt het volgende: “Ook vind ik bij het rondkijken in het web een aantal uitspreken van fiscale professionals die deze termijnen willen aanvechten.” Ik acht die kans van slagen klein.
   Artikel 183 van de Btw-richtlijn luidt: ”Indien voor een bepaald belastingtijdvak het bedrag van de aftrek groter is dan dat van de verschuldigde BTW, kunnen de lidstaten hetzij het overschot doen overbrengen naar het volgende tijdvak, hetzij het overschot teruggeven overeenkomstig de door hen vastgestelde regeling.” Nederland kan dus zelf regelen hoe hij de btw-teruggave verzoeken wenst te regelen volgens de Btw-richtlijn. Naar mijn mening hebben zonnepanelen exploitanten na afloop van een aangiftetijdvak niet een maand de tijd om een teruggaaf verzoek te doen, maar 3 maanden, gelet op de jurisprudentie genoemd in dit artikel.

   U heeft op 28 mei 2014 aangemeld als ondernemer. Uw verzoek om teruggaaf doet u bij uw jaaraangifte. In principe is uw verzoek om teruggaaf te laat, omdat u 3 maanden na einde van het tijdvak uw verzoek had moeten doen.
   Desalniettemin zou ik een nieuw aangiftebiljet aanvragen en uw verzoek proberen in te dienen.

   Reageren
 12. R Dekkers

  Goedenavond,

  Ik heb in november 2012 zonnepanelen aangeschaft. Ik heb geen BTW nummer aangevraagd en dus ook geen btw teruggevraagd. Ik begrijp uit bovenstaand verhaal, dat ik hier nu geen recht meer op heb, maar hoe zit het met de BTW die ik moet betalen over de energie die ik teruggeleverd heb aan de leverancier? Hoe regel ik dat?

  met vriendelijke groet,

  R Dekkers

  Reageren
 13. Arnold de Haan

  Geachte Orhan Tuzla,

  Op 1 mei 2014 heb ik zonnepanelen laten plaatsen waarbij aan BTW is betaald ongeveer € 900.
  Nu was ik al ondernemer en maak gebruik van de kleine ondernemingsregeling (ongeveer € 300 aan BTW.
  Het opgewekt vermogen van de zonnepanelen is ongeveer 4300 kwh/jaar (forfait € 100 )
  a. Hoef ik voor de teruggaaf van de BTW (900) geen afzonderlijke aanmelding te doen bij de Belastingdienst?
  b. Is het uiteindelijke BTW voordeel in 2014 dan 900 – 300 – (100*8/12)= 533?
  c. Kan ik voor 2015 en volgende jaren dan vrijstelling vragen voor de BTW afdracht over de zonnepanelen? Anders kosten het me jaarlijks €100 en dan gaat het me netto na 5 jaar (533 – 5 * 100) geld kosten.
  Alvast hartelijk dank voor uw reactie.

  Reageren
  1. Orhan Tuzla Bericht auteur

   Beste Arnold,

   Dit is een zeer specifieke vraag. Ik neem even contact met u op.

   Met vriendelijke groet,

   Orhan

   Reageren
 14. Wiebo Knier

  hallo orhan
  ik heb in januari 2014 zonnepanelen laten installeren,hierbij door omstandigheden geen teruggave gevraagd de zogenoemde btw teruggave op zonnepanelen.Nu de vraag is dit ook nog mogelijk aangezien ik niet binnen het termijn val van eerste kwartaal na aanschaf.
  met vriendelijke groet wiebo

  Reageren
  1. Orhan Tuzla Bericht auteur

   Hallo Wiebo,

   Dit is nog steeds mogelijk.
   Indien je hier maar vragen over hebt kun je contact met mij opnemen.

   Met vriendelijke groet,

   Orhan

   Reageren
 15. Henk Huisman

  Beste Orhan

  Ik heb mijn panelen op 5 augustus laten monteren en heb mij bij de belastingdienst aangemeld. Ik heb een inlognaam en wachtwoord ontvangen om in te loggen op “digitaal aangeven” . dit laatste heb ik 23 augustus gekregen en daarna is er radiostilte opgetreden vanaf de belastingdienst. Krijg ik nu bericht van wat en wanneer ik wat moet invullen of moet ik zelf in actie komen. ik ben al op de website aan het zoeken geweest naar een formulier of wat dan ook.

  met vr.gr. Henk

  Reageren
 16. jeroen

  Hallo Orhan,

  Op 21 augustus 2014 zijn er zonnepanelen op mijn woning geïnstaleerd. Ik had mij nog niet als btw-ondernemer aangemeld omdat ik de factuurdatum wilde afwachten. Ik wilde voorkomen dat de factuurdatum vòòr de installatiedatum zou komen omdat bij de aanvraag als ondernemer een startdatum wordt gevraagd. Nu heb ik eindelijk een factuur ontvangen met de datum 6 november 2014.
  Mijn vraag is welke datum moet ik op het aanvraagformulier als startdatum van de onderneming invullen; de installatiedatum,dus 21 augustus 2014 of de eerste dag van het vierde btw-kwartaal, dus 1 oktober 2014 aangezien ik de factuur in het vierde btw-kwartaal ontving.

  Met vriendelijke groet, Jeroen

  Reageren
 17. C. Bos

  Goedemorgen,

  Kun je ook BTW aftrek aanvragen als je de zonnepanelen gesubsidieerd hebt gekregen via de NAM?

  Groet,

  Claudia

  Reageren
 18. C. Bos

  De informatie heb ik via:

  BRON: website; zonneenergieopmaat.nl

  Geen recht op subsidie: particulieren moeten er rekening mee houden dat de subsidie komt te vervallen op de aanschaf, zodra ze recht hebben op btw-aftrek op het investeringsbedrag. Ook kan de subsidie met terugwerkende kracht moeten worden terugbetaald.

  groet,

  Claudia

  Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>