Maandelijks archief: december 2013

Crisisheffing – Werkgeversheffing hoge lonen

De werkgeversheffing hoge lonen, ook wel de crisisheffing of pseudo-eindheffing voor hoog loon genoemd, is per 1 januari 2013 ingevoerd. Het is een heffing van 16% over lonen boven de € 150.000 die de werkgever moet betalen. Bij de introductie van de maatregel werd aangegeven dat het een tijdelijke crisisheffing is. Toch heeft het kabinet besloten om de werkgeversheffing hoge lonen met een jaar te verlengen. Deze maatregel is opgenomen in het Belastingplan 2014. Lees verder

Belastingvoordeel voor duurzaam opgewekte energie

windturbines_belastingvoordeelIn het regeerakkoord is een verlaagd energiebelastingtarief voor duurzaam opgewekte energie aangekondigd.[1] In het Belastingplan 2014 wordt daar nu concreet uitvoering aan gegeven. De verlaging van het energiebelastingtarief heeft betrekking op kleinschalige, duurzame opwekking van energie waarvoor geen rijkssubsidie wordt ontvangen. Het verlaagde tarief is alleen bedoeld voor collectieve opwekking (door en) voor particuliere kleinverbruikers. Belangrijk is dat de energie in de nabijheid van de particuliere kleinverbruikers wordt geproduceerd. De energieverbruiker betaalt door de verlaging van het tarief minder energiebelasting op zijn energierekening. De coöperatie levert niet daadwerkelijk direct energie aan het lid van de coöperatie, maar aan een energiemaatschappij. Indien aan alle voorwaarden wordt voldaan bedraagt de verlaging van het energiebelastingtarief 7,5 eurocent per kWh. Lees verder

Begrotingsakkoord 2014

Op 11 oktober 2013 is het begrotingsakkoord 2014 gepresenteerd. In het begrotingsakkoord staan afspraken die het kabinet heeft gemaakt met D66, Christenunie, SGP en de coalitiepartijen (VVD en PvdA). De maatregelen die zijn aangekondigd in het begrotingsakkoord zijn grotendeels verwerkt in het wetsvoorstel Belastingplan 2014 (Tweede Nota van Wijziging van het Belastingplan 2014). Door de maatregelen uit het begrotingsakkoord 2014 vindt een vergroening van de belastingen plaats, want de lasten op milieu worden verhoogd. Daarnaast worden de lasten op vermogen en winst verhoogd. De lasten op inkomen en arbeid daarentegen worden verlaagd. In dit artikel staat een overzicht van de maatregelen en een uitleg van de wijzigingen. Lees verder

Motorrijtuigenbelasting (MRB) en Oldtimers

Oldtimer motorrijtuigenbelastingOp dit moment geldt een vrijstelling voor motorrijtuigen van 30 jaar en ouder (‘oldtimers’) in de motorrijtuigenbelasting (zie artikel 72 lid 1 onderdeel b Wet MRB). Voor vrachtauto’s of autobussen geldt de vrijstelling alleen indien deze niet bedrijfsmatig worden gebruikt. Voor auto’s tussen de 25 en 30 jaar geldt op dit moment een overgangsregeling (artikel 72 lid 4 Wet MRB). Vanaf 1 januari 2014 zijn alle motorrijtuigen van 40 jaar en ouder vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. Deze verandering in de ‘oldtimerregeling’ komt door het Belastingplan 2014. Lees verder