Toeslagenfraude/Bulgarenfraude

 

Een tijd geleden was de toeslagenfraude veelvuldig in het nieuws. In de media werd de toeslagenfraude ook wel de bulgarenfraude genoemd aangezien de fraude voornamelijk werd verricht door mensen van Bulgaarse afkomst. In dit artikel wil ik beschrijven wat de toeslagenfraude is, hoe de toeslagenfraude werd ontdekt, hoe het werkte en waarom het toeslagenstelsel zodanig was opgezet dat deze fraude mogelijk was. Lees verder

Inhoudelijke eisen die aan een factuur worden gesteld

In het vorige artikel besprak ik de regels die gelden ten aanzien van een factuur. Wat ik niet heb behandeld is waar een factuur inhoudelijk aan moet voldoen. Een correcte factuur is van uiterst belang voor de btw. De aftrekbare btw (de voorbelasting) wordt afhankelijk gesteld van een op de ‘voorgeschreven wijze opgemaakte factuur’. Hieronder valt ook een inhoudelijk correcte factuur. Als je als ondernemer een inkoopfactuur in handen hebt, die niet voldoet aan de inhoudelijke eisen, dan heb je in beginsel geen recht op aftrek van de voorbelasting. Dus, wat moet er op een factuur vermeld staan? Lees verder

De factuur en de omzetbelasting

De factuur is het belangrijkste document voor de omzetbelasting. De Staatssecretaris van Financiën noemt de factuur één van de meest belangrijke en meest uitgewisselde documenten in het handelsverkeer. Aan welke eisen moet een factuur voldoen? Wanneer moet je een factuur uiterlijk uitreiken? Moet je een factuur altijd uitreiken? Wat is een factuur? De Wet op de omzetbelasting 1968 geeft antwoorden op de bovenstaande vragen. Het is van uiterst belang dat de afnemer een correcte factuur in handen heeft. Omdat de aftrekbare btw (de voorbelasting) afhankelijk wordt gesteld van een op de ‘voorgeschreven wijze opgemaakte factuur’. Lees verder

Naheffingsaanslag btw voor zonnepanelen

Naheffingsaanslag omzetbelasting

Het Algemeen Dagblad berichtte vrijdag 30 mei dat 3000 eigenaren van zonnepanelen een naheffingsaanslag hebben gekregen. De naheffingsaanslag omzetbelasting bedraagt in totaal € 5161. De particulieren die een naheffingsaanslag hebben gekregen, zijn vergeten hun kwartaalaangifte omzetbelasting in te dienen. Wat kun je hiertegen doen? Lees verder

Crisisheffing – Werkgeversheffing hoge lonen

De werkgeversheffing hoge lonen, ook wel de crisisheffing of pseudo-eindheffing voor hoog loon genoemd, is per 1 januari 2013 ingevoerd. Het is een heffing van 16% over lonen boven de € 150.000 die de werkgever moet betalen. Bij de introductie van de maatregel werd aangegeven dat het een tijdelijke crisisheffing is. Toch heeft het kabinet besloten om de werkgeversheffing hoge lonen met een jaar te verlengen. Deze maatregel is opgenomen in het Belastingplan 2014. Lees verder

Belastingvoordeel voor duurzaam opgewekte energie

windturbines_belastingvoordeelIn het regeerakkoord is een verlaagd energiebelastingtarief voor duurzaam opgewekte energie aangekondigd.[1] In het Belastingplan 2014 wordt daar nu concreet uitvoering aan gegeven. De verlaging van het energiebelastingtarief heeft betrekking op kleinschalige, duurzame opwekking van energie waarvoor geen rijkssubsidie wordt ontvangen. Het verlaagde tarief is alleen bedoeld voor collectieve opwekking (door en) voor particuliere kleinverbruikers. Belangrijk is dat de energie in de nabijheid van de particuliere kleinverbruikers wordt geproduceerd. De energieverbruiker betaalt door de verlaging van het tarief minder energiebelasting op zijn energierekening. De coöperatie levert niet daadwerkelijk direct energie aan het lid van de coöperatie, maar aan een energiemaatschappij. Indien aan alle voorwaarden wordt voldaan bedraagt de verlaging van het energiebelastingtarief 7,5 eurocent per kWh. Lees verder

Begrotingsakkoord 2014

Op 11 oktober 2013 is het begrotingsakkoord 2014 gepresenteerd. In het begrotingsakkoord staan afspraken die het kabinet heeft gemaakt met D66, Christenunie, SGP en de coalitiepartijen (VVD en PvdA). De maatregelen die zijn aangekondigd in het begrotingsakkoord zijn grotendeels verwerkt in het wetsvoorstel Belastingplan 2014 (Tweede Nota van Wijziging van het Belastingplan 2014). Door de maatregelen uit het begrotingsakkoord 2014 vindt een vergroening van de belastingen plaats, want de lasten op milieu worden verhoogd. Daarnaast worden de lasten op vermogen en winst verhoogd. De lasten op inkomen en arbeid daarentegen worden verlaagd. In dit artikel staat een overzicht van de maatregelen en een uitleg van de wijzigingen. Lees verder

Motorrijtuigenbelasting (MRB) en Oldtimers

Oldtimer motorrijtuigenbelastingOp dit moment geldt een vrijstelling voor motorrijtuigen van 30 jaar en ouder (‘oldtimers’) in de motorrijtuigenbelasting (zie artikel 72 lid 1 onderdeel b Wet MRB). Voor vrachtauto’s of autobussen geldt de vrijstelling alleen indien deze niet bedrijfsmatig worden gebruikt. Voor auto’s tussen de 25 en 30 jaar geldt op dit moment een overgangsregeling (artikel 72 lid 4 Wet MRB). Vanaf 1 januari 2014 zijn alle motorrijtuigen van 40 jaar en ouder vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. Deze verandering in de ‘oldtimerregeling’ komt door het Belastingplan 2014. Lees verder